Bodloci

0 ks Acanthurus bariene M 1.400 vč. DPH
0 ks Acanthurus fowleri M 2.450 vč. DPH
8 ks Acanthurus olivaceus M 1.400 vč. DPH
8 ks Acanthurus olivaceus L 1.700 vč. DPH
8 ks Acanthurus tennenti 1.700 vč. DPH
6 ks Acanthurus pyroferus M/L 1.700 vč. DPH
8 ks Acanthurus lecosternon M 1.600 vč. DPH
2 ks Acanthurus nigricans L 1.900 vč. DPH
4 ks Acanthurus lineatus M 1.600 vč. DPH
0 ks Acanthurus triostegus M 1.200 vč. DPH
0 ks Acanthurus maculliceps S/M 1.900 vč. DPH
8 ks Acanthurus mata M 1.400 vč. DPH
0 ks Acanthurus japonicus M 3.500 vč. DPH
5 ks Acanthurus nigrofuscus 1.700 vč. DPH
0 ks Acanthurus sohal L 4.900 vč. DPH
10 ks Paracanthurus hepatus S 1.500 vč. DPH
5 ks Paracanthurus hepatus M/L 1.700 vč. DPH
5 ks Ctenochaetus tomimiensis M 1.700 vč. DPH
10 ks ctenochaetus binotatus 1.200 vč. DPH
0 ks Naso brevirostris M 2.100 vč. DPH
0 ks Naso lituratus XXL 4.900 vč. DPH
6 ks Naso lituratus M 1.900 vč. DPH
0 ks Zebrasoma desjardini M 1.700 vč. DPH
0 ks Zebrasoma desjardeni XL 2.900 vč. DPH
0 ks Zebrasoma flavescens M/L 7.900 vč. DPH
0 ks Zebrasoma flavescens L ??? Kč vč. DPH
0 ks Zebrasoma scopas S 900 vč. DPH
0 ks Zebrasoma scopas M 1.100 vč. DPH
10 ks Zebrasoma veliferum M 1.400 vč. DPH
0 ks Zebrasoma xanthurum M 3.300 vč. DPH
0 ks Zebrasoma xanthurum L 4.400 vč. DPH